Område  -  Formål  -  Medlemsskab  -  Organisation  - Repmødet  -  Bestyrelsen  -  Udvalg  -  Opløsning

Love for Midtjysk Volleyball
Stiftet den 27. april 1967 som Vestjysk Volleyballkreds

 

§ 1. Navn
Kredsens navn er Midtjysk Volleyball. Kredsen er en sammenslutning af volleyballklubber/foreninger med amatørstatus. Den er led mellem klub/forening og Volleyball Danmark, som er tilknyttet Danmarks Idrætsforbund og International Volleyballfederation.

Kredsen arbejder efter disse sammenslutningers (Volleyball Danmark, DIF og IVBF’s) love og bestemmelser.

 

§ 2. Område
Midtjysk Volleyball dækker som udgangspunkt Region Midtjylland. Klubber i regionens grænseområder kan dog selv vælge, hvilken kreds de vil høre til.

 

§ 3. Formål
Kredsens formål er at fremme og udbrede volleyballspillet i området herunder at medvirke for oprettelse af klubber/foreninger, samt udskrive turneringer og udarbejde reglementer og andre nødvendige bestemmelser.

 

§ 4. Medlemskab
1. Indmeldelse:

Som medlemmer kan kun optages volleyballudøvende klubber/foreninger med amatørstatus.

Dette opnås ved skriftlig ansøgning til kredsen, som videresender ansøgningen til Volleyball Danmarks sekretariat.

 

2. Kontingent:
Hver forening/klub betaler til kredsen et årligt kontingent, som indbetales senest 1. november for det løbende år. Kontingentets størrelse fastsættes på det årlige (ordinære) repræsentantskabsmøde.

 

3. Ekstraordinære medlemmer:
Som ekstraordinære medlemmer af Midtjysk Volleyball kan optages organisationer, under hvilke der spilles volleyball. Volleyball Danmarks bestyrelse afgør i hvert enkelt tilfælde, om organisationen kan optages og fastsætter kontingent, rettigheder og pligter. Kontingent betales som ovennævnte.

 

4. Forpligtelser:
Alle klubber under Midtjysk Volleyball er forpligtet til at overholde de i Volleyball Danmarks love §3 stk. 5 skrevne forpligtelser, samt at indsende al korrespondance til Volleyball Danmark og andre højere instanser gennem kredsens sekretær.

 

5. Udmeldelse:
Udmeldelse af Midtjysk Volleyball kan kun ske skriftligt og med mindst 3 måneders varsel inden den 1. november.

 

6. Beretning:
Foreningerne/klubberne er pligtige til hvert år til en nærmere fastsat dato (for tiden januar) at indsende indberetningsskema til DIF’s medlemsregistrering.
 

§ 5. Organisationen

1. Beføjelser:
Repræsentantskabet er kredsens øverste myndighed og har den endelige afgørelse i alle spørgsmål med undtagelse af de kendelser, som Volleyball Danmarks ordens- og amatørudvalg træffer.

 

2. Sammensætning:
Repræsentantskabet består af bestyrelsen, de repræsentantskabsvalgte udvalgsmedlemmer og to repræsentanter fra hver klub/forening, hvis disse ønsker det. Ingen kan dog have mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

3. Repræsentantskabsmødet:

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år den sidste tirsdag i april, og det indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel bilagt dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning

3.     Udvalgsformændenes beretninger

4.     Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt status pr. 28/2 til godkendelse

5.     Behandling af indkomne forslag

6.     Valg

·         Lige år

§  Formand samt ét bestyrelsesmedlem

§  Udvalgsmedlemmer

§  2 medlemmer til turneringsudvalget

§  2 turneringsledere til S3 mix

§  1 medlem til dommerudvalget

§  1 medlem til beachudvalget

§  1 medlem til ungdomsudvalget

§  2 revisorer samt én revisorsuppleant

·         Ulige år

§  2 bestyrelsesmedlemmer

§  Udvalgsmedlemmer

§  2 medlemmer til turneringsudvalget

§  2 turneringsledere til S3 mix

§  1 medlem til dommerudvalget

§  1 medlem til beachudvalget

§  1 medlem til ungdomsudvalget

§  2 revisorer samt én revisorsuppleant

7.     Fastsættelse af stedet for næste repræsentantskabsmøde

8.     Eventuelt

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de mødtes antal. Simpelt stemmeflertal er afgørende, dog kræves 2/3 af de på repræsentantskabsmødet repræsenterede stemmer til fordel for en lovændring.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst halvdelen ønsker det, og i øvrigt efter dirigentens bestemmelser.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, må være bestyrelsen i hænde senest to uger før mødet. Dette gælder ikke forlag til valgene.

 

4. Bestyrelsen
Bestyrelsen på 4 medlemmer består af en formand samt yderligere 3 medlemmer. Formanden samt et medlem vælges på lige årstal. 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen vælger en sekretær og en regnskabsfører. Ingen af disse behøver at være medlem af bestyrelsen.

Udtræder nogle af bestyrelsen inden periodens udløb, supplerer bestyrelsen sig selv.

Suppleanter supplerer til næste ordinære repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst tre gange om året. Bestyrelsen har den daglige, overordnede ledelse af kredsen og afgør alle spørgsmål, der ikke i følge deres ekstraordinære beskaffenhed bør forelægges repræsentantskabet.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller 20 % af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel.

 

5. Udvalg
Repræsentantskabet vælger for ét år ad gangen:

·         2 medlemmer til turneringsudvalget

·         2 turneringsledere til S3 mix

·         1 medlem til dommerudvalget

·         1 medlem til beachudvalget

·         1 medlem til ungdomsudvalget

Ovenstående udvalg kan frit supplere sig selv.

Desuden vælger bestyrelsen et økonomiudvalg, hvor et bestyrelsesmedlem og regnskabsføreren skal være medlemmer.

Udvalgene holder møde mindst 2 gange om året.

Bestyrelsens og udvalgenes arbejde kan koordineres ved 2 årlige stormøder.

§ 6. Opløsning
Kredsen kan opløses, såfremt dette vedtages på ordinært repræsentantskabsmøde med et flertal på 2/3 af de fremmødtes stemmer.

I tilfælde af opløsning tilfalder alle kredsens ejendele, arkiver osv. Volleyball Danmark, som snarest muligt underrettes af mødets dirigent.

 

 

Vedtaget 27. april 1967.
Ændret dec. 1970 samt marts ’73, ’74, ’75, ’76, ’77 og ’79 samt april ’86, ’95, ’96, 2000, ’07, ’08 & 2017